วัดคลองขวัญ

ประวัติ วัดคลองขวัญ

วัดคลองขวัญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมีนางเนย ไม่ทราบนามสกุล            เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านโพธิขวัญ ซึ่งชาวบ้านเรียก วัดโพธิ์ขวัญ                ตามชื่อหมู่บ้าน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระนิรันดร์ นิรนุตโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๙๓๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง   วิหาร กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดคลองขวัญ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดคลองขวัญ

พระนิรันดร์ นิรนุตโร

วัตถุมงคล วัดคลองขวัญ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิว สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ที่อยู่ วัดคลองขวัญ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ บ้านโพธิ์ขวัญ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๘๔๙๑ ๕๕๒๔๑