วัดโคกสลุด

ประวัติ วัดโคกสลุด

วัดโคกสลุด ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ มีนามตามชื่อบ้านเกิดของ นายเฉื่อย พ่วงเจริญ (บ้านโคกสลุดตำบลมุจลินทร์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี) ซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัดขึ้น มีเจ้าอาวาสมาแล้วรวม ๓ รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๗ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสัยสุทธิคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๑๙๒, ๓๗๐๗๙, ๖๖๑๐๗, ๔๕๘๘๘, ๔๕๘๘๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘๐ เมตรยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่เกษตรกรรม
  • ทิศใต้: จดคลองชลประทาน
  • ทิศตะวันออก: จดพื้นที่เกษตรกรรม
  • ทิศตะวันตก: จดถนนภายในหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดโคกสลุด

พระครูนิสัยสุทธิคุณ

วัตถุมงคล วัดโคกสลุด

มีพระประธานประจำอุโบสถพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๑๒๘ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘  พ. ศ. ๒๕๒๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗

ที่อยู่ วัดโคกสลุด

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: