วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

ประวัติ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตั้งอยู่บนเขา ณ บ้านเขาโคกเผ่น เป็นพุทธสถานที่คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ ของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์          (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร สร้างถวายแด่ สมเด็จพระมหา   วีรวงศ์ ในโอกาสที่เจริญชนน์มายุ ครบ ๘๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่ จํานวน ๙๖ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา สร้างวัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ๗๒ พรรษา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมุมสารเถร) ได้ประทานชื่อวัดว่า วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เพื่อถวายพระเกียรติ แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (ม.จ.ภุชงค์ ชมพูนุท) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ฯ และทรงรับ เป็นองค์ประธานงานก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล คลยเดชมหาราช ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ รูปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง    วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิในพระองค์ฯ สร้างเป็นรูปเรือหลวงมีความหมายถึง พาหนะที่จะช่วยขนสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฏ ให้พ้นจาก โอฆะสงสารห้วงน้ำนั้นคือ กิเลส เรือที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือภูเขาหมายถึงเป็นสถานที่ที่น้ำไม่สามารถท่วมถึง ได้ หรือท่วมทับแก่บุคคลที่มีปัญญาได้ ผู้มีปัญญา มีความขยัน อดทนไม่ประมาทตามกิเลส มีความ สํารวมระวังดีจะอยู่บนเรือลํานี้ได้โดยปลอดภัย เรือหลวงอันเป็นที่ตั้งของ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์มีชื่อเรือว่า ราชญาณนาวาฑีฆายุมงคล สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา เรือหลวงลํานี้ มีความกว้าง ๓๐ เมตร ประมาณ 6 ไร่เศษ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นล้วนแต่เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงสถาบันแห่งชาติ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร การศึกษา มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินของวัด มีเนื้อที่ ๙๖ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๙๗๗๗,๓๙๗๗๘,๓๙๗๗๕,๓๙๗๗๖ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ หลัง วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ กว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ โรงครัว ๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดพื้นที่ป่า
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดพื้นที่ป่า
  • ทิศตะวันตก: จดพื้นที่ป่า

วัตถุมงคล วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

มี พระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ เจดีย์ศรีมหาราช,มณฑป

ที่อยู่ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

A: เลขที่ ๙๙ บ้านโคกแผ่น หมู่ที่ ๒ ตําบลทำนบ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๔๓๔ ๗๘๘๑