วัดสระแก้ว

ประวัติ วัดสระแก้ว

วัดสระแก้ว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งสถานที่ตั้งวัดนี้เดิมเป็นที่วัดร้างมาก่อน เพราะมีอิฐศิลาแลง สันนิษฐานว่าเป็นลูกนิมิตของวัดเดิม และยังมีสระน้ำเก่าแก่เรียกกันว่าสระแก้วการจัดสร้างวัดขึ้นมาใหม่ ได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๖ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๑๐ รูปสามเณร ๒ รูปมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัดนี้ด้วย การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการจิตตพัฒน์ โสภณปญฺโญ (กิจจาณัฏฐ์)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒๐ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๓๗๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๔๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง    

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสระแก้ว

พระอธิการจิตตพัฒน์ โสภณปญฺโญ (กิจจาณัฏฐ์)

ที่อยู่ วัดสระแก้ว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: