วัดสระหลวง

ประวัติ วัดสระหลวง

วัดสระหลวง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ เดิมเป็นที่พักสงฆ์สร้างขึ้นเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ จากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่จะมีสถานที่บำเพ็ญกุศลทางศาสนาในหมู่บ้าน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการอนุชิต ติสรโณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๔๒ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๓๑ ก. ที่ ๒๔๔ / ๒๕๔๕  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสระหลวง

พระอธิการอนุชิต ติสรโณ

วัตถุมงคล วัดสระหลวง

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๗   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธชินราชจำลอง สูง ๘๐ นิ้วหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในศาลาอเนกประสงค์ วัดสระหลวง 

ที่อยู่ วัดสระหลวง

A: ตั้งอยู่บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: