วัดวังชมพู

ประวัติ วัดวังชมพู

  วัดวังชมพู ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๒๒   มีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดวังชมพู ๓ คน ได้แก่   ๑. นายบุญมีป้องเกษม   ๒. นายรุ่นขันลา   ๓. นายสำรวยภูมิอินทร์  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตสุทธิคุณ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๗๘๖, ๓๕๙๔๖, ๓๘๘0๘  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังชมพู

พระครูนิวาตสุทธิคุณ

วัตถุมงคล วัดวังชมพู

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘0 นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๗๘ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดวังชมพู

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: