วัดจันเสน

ประวัติ วัดจันเสน

การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มีโรงเรียนมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดจันเสนตามหลักฐานจากเอกสารรับรองสถานภาพของวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติตั้งวัดเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๖ มีหลวงพ่อเขียนเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ตามคำบอกเล่าต่อกันมาว่าท่านเป็นชาวอยุธยาได้เดินธุดงค์มาปักกลด อยู่ที่ริมบึงโบราณจันเสน เห็นสภาพพื้นที่เหมาะที่จะตั้งเป็นวัดจึงได้ชวนชาวบ้านญาติโยมสร้างเป็นวัดและได้ตั้งชื่อเป็นวัดจันเสน ตั้งแต่นั้นมาเหตุที่ให้ชื่อว่าเป็นวัดจันเสนคงจะให้สอดคล้องกับชื่อสถานที่ เช่นบึงโบราณจันเสน สถานีรถไฟจันเสน ตลาดจันเสน บ้านโคกจันเสน ตำบลจันเสนและมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาสรุปได้ดังนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ. ศ. ๒๔๗๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๖. ๖๐ เมตรยาว ๒๙. ๐๕ เมตร  ๑. ชื่อจันเสน คนในโคกจันเสนเล่าสืบกันมาว่า เดิมชื่อเมืองสามแสน เป็นเมืองใหญ่ที่มีคนอยู่ถึงสามแสนคน บางคนเล่าว่าเจ้าเมืองสามแสนมาจากทางภาคเหนือ ผ่านเมืองกำแพงเพชร เมื่อครั้งเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช ๒. ชื่อจันเสนเพราะใช้คนสามแสนคนขุดดินคนละหนึ่งก้อนจนกลายเป็นบึงจึงเรียกว่าซึ่งจันเสน ๓. ชื่อจันเสนเพราะมีลิงเสนอยู่ในโคกจันเสนเป็นจำนวนมาก ๔. ในโคกจันเสนมีต้นจันเก่าแก่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันจึงเรียกว่าจันเสน  ๕. ก่อนสร้างอุโบสถวัดจันเสน มีต้นไผ่พอตัดต้นไผ่มาทำกระบอกน้ำพบพิมเสนอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าจันเสน วัดจันเสน ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๘๑ เนื้อที่ประมาณ ๓๒ ไร่ ๖๐ ตารางวา การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม                  เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๙ นอกจากนี้มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์     เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐธรรมขันธ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๖๐ งานตาม โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๘๑ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๖ แปลงเนื้อที่ ๑๗๘ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา แปลงที่ ๑. โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๒๙ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๒๔ ตารางวา แปลงที่ ๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๘๕         เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน-ตารางวา แปลงที่ ๓. โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔๙          เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา แปลงที่๔  โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๒๑ เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา แปลงที่ ๕. โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๗๖          เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา แปลงที่ ๖. โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๓๓ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา มีที่กัลปนา จำนวน ๓ แปลงเนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗. ๘๐ เมตรยาว ๒๓ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖. ๒๐ เมตรยาว ๓๗. ๒๔ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕. ๒๐ เมตรยาว ๑๒. ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารหอสมุดกว้าง ๙. ๓๐ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ พิพิธภัณฑ์กว้าง ๓๖ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑.  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานกว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติกว้าง ๒๐ เมตรยาว ๒๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๖เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสำนักงานกว้าง ๘.๓๐ เมตรยาว ๑๓. ๓๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมกว้าง๙ เมตรยาว ๓๗.๖๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้หอระฆังกว้าง ๘. ๗๐ เมตรยาว ๘. ๗๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารห้องประชุมกว้าง ๗ เมตรยาว ๑๘.๖๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเก็บพัสดุกว้าง ๑๖. ๒๐ เมตรยาว ๒๑. ๓๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเลขที่ ๔ พ ทางสาธาณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเลขที่ ๔ พ บึงจันเสนและทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเลขที่ ๔ พ บึงจันเสนและทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณประโยชน์ทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดจันเสน

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์

วัตถุมงคล วัดจันเสน

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราช (จำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๒ นิ้วสูง ๙๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราช (จำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐. ๘๓ นิ้วสูง ๑๕. ๓๘ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕ พระพุทธรูปสำคัญประจำวัดมีอยู่ ๓ องค์คือ พระพุทธรูปปางนาคปรกสมัยลพบุรี สร้างจากหินทรายแกะสลัก ขนาดวัดจากฐานถึงเศียรนาค ๓ ศอกครึ่ง หน้าตักกว้าง ๑ ศอกครึ่ง     จำนวน ๒ องค์ ขนาดวัดจากฐานถึงเศียรนาคสูง ๒๐ นิ้วหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว             จำนวน ๑ องค์

ที่อยู่ วัดจันเสน

A: เลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๑๕ โทรสาร ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๐๒, ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๑๕