วัดพันลาน

ประวัติ วัดพันลาน

วัดพันลาน ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๖ มีชื่อตามหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร ผูกพัทธสีมา วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๗ การศึกษา       มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม    เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาเขต ๒ ตั้งอยู่ในวัดพันลาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสกล ฐานธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๒๗๔ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๖๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินนายจำลอง, นางหลุ่ม
  • ทิศใต้: จดที่ดินนายจำรัสและนางไข่
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินนายโต
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดพันลาน

พระอธิการสกล ฐานธมฺโม

วัตถุมงคล วัดพันลาน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้วสูง ๒๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๖ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๐

ที่อยู่ วัดพันลาน

A: เลขที่ ๒๒ ถนนนครสวรรค์-ชุมแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๕ ๓๑๓๒