วัดหนองสะแก

ประวัติ วัดหนองสะแก

วัดหนองสะแก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยมีคุณไสว-คุณมะลิ ปานอินทร์ และ คุณสวงษ์ - คุณทองคํา แย้มกลิ่น เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด ตั้งชื่อวัดตามสภาพพื้นที่ เดิมเป็นหนองน้ํา และมีต้นสะแกปกคลุมเป็นจํานวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกเป็นชื่อวัดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมพร อติธมฺโม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย   หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารไม้   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง   วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองสะแก

พระอธิการสมพร อติธมฺโม

วัตถุมงคล วัดหนองสะแก

 มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว พระประธาน ประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว สูง ๑๐๐ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดหนองสะแก

A: หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: