วัดปางสุด

ประวัติ วัดปางสุด

วัดปางสุด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายวีระศักดิ์ ขาวบัว เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัดโดยมีนามว่า “ วัดปางสุด” 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา ที่ดิน สปก. ๔-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดปางสุด

A: ตั้งอยู่บ้านปางสุด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: