วัดนาขอม

ประวัติ วัดนาขอม

วัดนาขอม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๓๗ ตั้งเป็นที่พักสงฆ์ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมี               นายประเสริฐ เหล็กทอง เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดประมาณ ๑๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ทำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส. ๓ ก.)  โดยแผนที่ระวางอากาศ และได้ขออนุญาตสร้างวัด               และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระประเสริฐ ญาณวีโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา  โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๕๗๙    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๕๗๙   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง     ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๒ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านนาขอม
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดนาขอม

พระประเสริฐ ญาณวีโร

วัตถุมงคล วัดนาขอม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๓๐ นิ้ว สูง ๒๑๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                 พ.ศ. ๒๕๓๙   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูปบนศาลาการเปรียญ ๓ องค์   ๑. หน้าตักกว้าง ๗๐ ซ. ม. สูง ๑๒๐ ซ. ม. ๑ องค์   ๒. หน้าตักกว้าง ๖๐ ซ. ม. สูง ๑๑๐ ซ. ม. ๑ องค์   ๓. หน้าตักกว้าง ๖๐ ซ. ม. สูง ๑๑๐ ซ. ม. ๑ องค์  -กลอง ๒ ใบยาว ๑๑๐ ซ. ม. กว้าง ๙๐ ซ. ม.  -ระฆัง ๓ ใบ (ทองเหลือง ๑ ใบ, ปลอกระเบิด ๒ ใบ) 

ที่อยู่ วัดนาขอม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านนาขอมหมู่ที่ ๑ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๐๖ ๗๔๖๐