วัดป่าสันติธรรม

ประวัติ วัดป่าสันติธรรม

วัดป่าสันติธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ. ศ. ๒๕๒๘ วัดป่าสันติธรรม ชื่อเดิมเรียกว่า “ วัดป่าช้า ” สาเหตุเนื่องจากพื้นที่วัดส่วนใหญ่สร้างบนพื้นที่เดิมที่เป็นป่าช้า ต่อมามีชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้แก่วัดได้แก่คุณยายแต๋ว พรมศิลา คุณยายจันทร์ เหล่าเนตรกิจ และคุณอุดม พรมศิลา โดยมีเนื้อที่ตั้งวัด ๕ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา ชาวบ้านมีจิตศรัทธาสร้างเสนาสนะรวมถึงถาวรวัตถุภายในวัดสร้างความเจริญให้แก่วัดมากมาย  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสนิท จิณฺณธมฺโม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๙๗๗๗, ๓๙๗๗๔, ๓๔๙๗๗๕, ๓๙๗๗๖   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕. ๒๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฎิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนเทศบาล
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนางจันทร์
  • ทิศตะวันออก: จดถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินของนางฉวีวรรณ

เจ้าอาวาส วัดป่าสันติธรรม

พระอธิการสนิท จิณฺณธมฺโม

วัตถุมงคล วัดป่าสันติธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้ว สูง ๗๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ 

ที่อยู่ วัดป่าสันติธรรม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: