วัดมอช้างงาม

ประวัติ วัดมอช้างงาม

  วัดมอช้างงาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐ นายยอด ชัยฤทธิ นายโพธิ์สุวรรณพ นายอิน เอี่ยมใหม่ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดขึ้นชื่อวัดมอช้างตาย ได้นิมนต์พระมาอยู่จำพรรษา คือ พระมหานพพร้อมพระสงฆ์จำนวน ๔ รูป พ. ศ. ๒๕๓๙ ได้แบ่งแยกหมู่บ้านออกจากหมู่ที่ ๙ เป็นหมู่ที่ ๒๑ เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นมอช้างงาม และเปลี่ยนชื่อวัดมอช้างตายเป็นวัดมอช้างงาม พระมานะกิตติวัณโณ ได้ซื้อที่ดิน จำนวน ๔ ไร่ พ. ศ. ๒๕๕๓ นางสุจิตตรา แก้วไพรัชได้ถวายที่ดินเพิ่มอีก ๗ ไร่ วัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ๓ งาน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่สาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดมอช้างงาม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ  - มีพระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว ๑ องค์  - พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร 

ที่อยู่ วัดมอช้างงาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ บ้านมอช้างงาม หมู่ที่ ๒๑ ตำบลมอช้างงาม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: