วัดคลองบอน

ประวัติ วัดคลองบอน

ดคลองบอน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ เดิมมีนามว่า “วัดคลองมอญ” ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๘๓ ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดคลองบอน ตามชื่อบ้านที่ได้เปลี่ยนแปลงจนถึงทุกวันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภากรอรรถคุณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา  ที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย ประยุกต์  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง   วิหาร กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดคลองบอน

พระครูนิภากรอรรถคุณ

วัตถุมงคล วัดคลองบอน

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจําลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ที่อยู่ วัดคลองบอน

A: ตั้งอยู่บ้านคลองบอน หมู่ที่ ๗ ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: