วัดคีรีโชติการาม

ประวัติ วัดคีรีโชติการาม

วัดคีรโชติการาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ตั้งอยู่บ้านโพธิ์คอยพื้นที่วัดเป็นเนินสูงต่อมาพระอธิการชาญ โชติโม ได้ดำเนินการขอตั้งชื่อวัดอย่างเป็นทางการว่าวัดคีรโชติการาม การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระบุญช่วย ปุญฺญโชโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๓ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดคีรีโชติการาม

พระบุญช่วย ปุญฺญโชโต

วัตถุมงคล วัดคีรีโชติการาม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑

ที่อยู่ วัดคีรีโชติการาม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๗๖๐ ๙๔๔๐