อำเภอชุมแสง

วัดทั้งหมดในอำเภอชุมแสง

อำเภอชุมแสง

วัดเกยไชยใต้

เลขที่ ๒๐ บ้านเกยไชยใต้หมู่ที่ ๘ ตำบลเกยไชยใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดเกยไชยเหนือ

เลขที่ ๑ / ๑ บ้านเกยไชยหมู่ที่ ๔ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองระนง

เลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดท่านา

เลขที่ ๑๓ ๒ บ้านท่านาหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองคาง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองเกษมกลาง

เลขที่ ๕๑ บ้านคลองเกษมกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองเกษมใต้

เลขที่ ๕๗ บ้านคลองเกษมใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดไผ่ขวาง

เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดไผ่สิงห์

เลขที่ ๕๓ บ้านไผ่สิงห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดโพธิ์หนองยาว

เลขที่ ๒ บ้านโพธิ์หนองยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองปลากดนอก

เลขที่ ๕๐ บ้านคลองปลากด หมู่ที่ ๖ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองสำพรึง

เลขที่ ๑๑๒ บ้านคลองสำพรึงหมู่ที่ ๗ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดท่าจันทร์วิปัสสนา

บ้านท่าจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดป่าพันลานใต้

เลขที่ ๑๒๑ บ้านพันลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดพันลาน

เลขที่ ๒๒ ถนนนครสวรรค์-ชุมแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองปลากดใน

เลขที่ ๑๒๕ บ้านคลองปลากด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดทับกฤชกลาง

เลขที่ ๑ บ้านทับกฤชหมู่ที่ ๓ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดทับกฤชเหนือ

บ้านทับกฤชหมู่ที่ ๕ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดทุ่งแว่น

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา

เลขที่ ๒๔ บ้านแหลมจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองแม่พังงา

เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองยาง

เลขที่ ๓๙ บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

เลขที่ ๑๕ บ้านท่ามะพลับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดเนินสะเดา

เลขที่ ๑๐๙ บ้านเนินสะเดา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดบางเคียน

หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดบ้านลาด

เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเคียง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดโคกหม้อ

เลขที่ ๑๓ บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง โฉนดที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดโพธิ์สุทธาวาส

ลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดฆะมัง

เลขที่ ๗๑ บ้านฆะฆัง หมู่ที่ ๕ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดพิกุล

เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดแหลมยาง

เลขที่ ๑๘ / ๑ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดช้าง

หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดดงกะพี้

เลขที่ ๑๑๕ บ้านดงกระพี้หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดท่าไม้

หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดวังใหญ่

เลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองขอน

เลขที่ ๑๗๙ บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดชุมแสง

เลขที่ ๑๗ บ้านชุมแสง ถนนแสงทองสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดบางไซ

เลขที่ ๙ บ้านบางไซ หมู่ที่ ๑ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดสองพี่น้อง

เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหางตลาด

เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดดงขุย

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดมงคลสุจริตธรรม

เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดสระตาล

เลขที่ ๓๓ บ้านสระตาลหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองกระเจา

หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองกุ่ม

เลขที่ ๒๖๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองโก

เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองยาวตะโก

เลขที่ ๑ / ๑ บ้านหนองยาวหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหัวกระทุ่ม

เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดทับกฤชใต้

เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดแสงธรรมสุทธาวาส

ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองโก

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดแสงสวรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ 180 บ้านคลองจระเข้เผือก หมู่ที่ 5 ตำบลพิกุล ปัจจุบันเป็น ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดดอนสนวน

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์