วัดหนองไผ่

ประวัติ วัดหนองไผ่

วัดหนองไผ่ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประจวบ ฉินฺนาลโย 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๐๑๓   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว 60 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดหนองไผ่

พระอธิการประจวบ ฉินฺนาลโย

วัตถุมงคล วัดหนองไผ่

 มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม ปภาวี (อดีตเจ้าอาวาส) 

ที่อยู่ วัดหนองไผ่

A: ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: