วัดเขาห้วยลุง

ประวัติ วัดเขาห้วยลุง

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวินัยธรนกเล็ก จนทสีโล 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๔๙๕๔๒   มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลงเนื้อที่ ๖๒ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๒๔๔, ๕๓๓, ๕๓๓  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก               ๕ หลัง  วิหาร กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๒ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดลำคลองสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขาห้วยลุง

พระครูวินัยธรนกเล็ก จนทสีโล

วัตถุมงคล วัดเขาห้วยลุง

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย วัดเขาห้วยลุง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๒ โดยมีนายทอง เอี่ยมแพร ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเป็นผู้บริจาคที่ดิน และได้ชักชวนชาวบ้านเขาห้วยลุง และหมู่บ้านใกล้เคียง มาร่วมสร้างเสนาสนะ

ที่อยู่ วัดเขาห้วยลุง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ บ้านเขาห้วยลุง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: