วัดสระเศรษฐี

ประวัติ วัดสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ. ศ. ๒๕๑๒ ตามหลักฐานที่พบปรากฏว่าได้มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาในปี พ. ศ. ๒๔๙๙ เพราะมีตู้พระธรรมไม้สักกับตะเกียงเจ้าพายุ ได้จารึกชื่อผู้บริจาคทอดกฐินในพรรษานั้น  ปี พ. ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก กว้าง ๕๐ นิ้ว ขนานนามว่า “ หลวงพ่อเศรษฐีโรจนฤทธิ์ ” และได้อัญเชิญประดิษฐานไว้บนวิหารจัตุรมุขชั้นบน จนถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ. ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐธรรมโมภาส 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๔2 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๙๐๗, ๓๙๐๔, ๑๕๐๒๙. ส. ๓ เลขที่ ๑๒๒๑ ส. ค. ๑ เลขที่ ๑๗๕   ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๕๗๐๖, ๒๗๙๗๘   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๔ หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ศาลาธรรมสังเวช กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๐ เมตร 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวงในหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงในหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสระเศรษฐี

พระครูนิวิฐธรรมโมภาส

วัตถุมงคล วัดสระเศรษฐี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๘๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ 

ที่อยู่ วัดสระเศรษฐี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๘ ๑๐๑๐