วัดเทพสามัคคีธรรม

ประวัติ วัดเทพสามัคคีธรรม

วัดเทพสามัคคีธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคมพ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจ่าสิบเอกชน สุขเมือง เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดต่อ ทางราชการวัดมีนามนี้ เพราะวัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกาะตาเทพ และได้สร้างขึ้นมาด้วย ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน และได้เรียกชื่อวัดอีกนามหนึ่งว่า "วัดเทพธิดาวนาราม” บางคนเรียกตามชื่อบ้านว่า“ วัดเกาะตาเทพ” สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละ ๕ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๕๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๕. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเทพสามัคคีธรรม

พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ

ที่อยู่ วัดเทพสามัคคีธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ บ้านเกาะตาเทพ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: