วัดหนองจิก

ประวัติ วัดหนองจิก

  วัดหนองจิก ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีนายเปอะ-นางพุก กองอินทร์ เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัดจำนวน ๑๙ ไร่ ๔๐ ตารางวาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนพ. ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๕ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๒๗-๑๑๒๗๘   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองจิก

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้วสูง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒

ที่อยู่ วัดหนองจิก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: