วัดเขาทอง

ประวัติ วัดเขาทอง

  วัดเขาทอง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๖ เดิมชื่อวัดสุวรรณคีรีท่าโขลง ต่อมาในสมัยพระครูนิรันดร์ศีลคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ทางคณะสงฆ์เห็นว่าชื่อวัดสุวรรณคีรีท่าโขลงไม่ตรงกับชื่อหมู่บ้าน จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า“ วัดเขาทอง ” จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร   การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐  นอกจากนี้มี ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาธรรมวงศ์ ( ประเทือง อริยวโส ) 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลงเนื้อที่ ๓ งาน ๕๑ ตางรางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๑๗๖ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๖๘๔ เลขที่ดิน ๓๖๓   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๔. ๕๐ เมตร   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔๒. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๘. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๔๕ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๑๖. ๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๑. ๕๐ เมตร ยาว ๓๐. ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดเขาทอง

พระครูนิภาธรรมวงศ์ ( ประเทือง อริยวโส )

วัตถุมงคล วัดเขาทอง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๔ นิ้ว สูง ๔๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๖ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ 

ที่อยู่ วัดเขาทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘ บ้านเขาทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: