วัดเกาะหงษ์

ประวัติ วัดเกาะหงษ์

วัดเกาะหงษ์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๐๐ เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๓๐๐ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมมีนามว่า“วัดเกาะ" และเพิ่มคำว่า" หงส์ "เป็นวัดเกาะหงส์ในราวพ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อไม่ให้ซ้ำกับวัดอื่นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๔๙๔ กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอน เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระใบฎีกาบุญชู อินฺทสโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๙, ๓๔ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะสายปากน้ำโพ-โกรกพระ

เจ้าอาวาส วัดเกาะหงษ์

พระใบฎีกาบุญชู อินฺทสโร

ที่อยู่ วัดเกาะหงษ์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: