วัดเขาเจดีย์

ประวัติ วัดเขาเจดีย์

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๓ นิ้วสูง ๗๐. ๘ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูป ๒ องค์อยู่บนเขาและด้านล่าง. -รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ๑ องค์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖. ๑๔ เมตรยาว ๑๑. ๗๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓. ๕๐ เมตรยาว ๓๑. ๗๐ เมตรเป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตรยาว ๖ เมตร

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ (ถนนพหลโยธิน)
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขาเจดีย์

พระอธิการอรุณ กิตฺติฐาโน

วัตถุมงคล วัดเขาเจดีย์

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๓ นิ้วสูง ๗๐. ๘ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูป ๒ องค์อยู่บนเขาและด้านล่าง. -รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ๑ องค์

ที่อยู่ วัดเขาเจดีย์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๑ บ้านเขาเจดีย์ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ ๑๙๐๖, ๐๘ ๖๗๓๗ ๓๔๒๐