วัดหนองไผ่

ประวัติ วัดหนองไผ่

วัดหนองไผ่ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน โดยมีนายดา บุญผ่อง                 เป็นผู้นำชาวบ้านดำเนินการสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ เขตวิสุงคามสีมา               กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา (วัดหนองไผ่)   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูพิคมพัฒนสิทธิ                 (ประสิทธิ์อนงคโณ) 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน              ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๕๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๙ เมต รสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง    วิหาร กว้าง ๙เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารไม้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัด ๒ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองไผ่

พระครูพิคมพัฒนสิทธิ

วัตถุมงคล วัดหนองไผ่

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ นิ้ว สูง ๑๑๒ นิ้ว สร้างเมื่อ             พ.ศ. ๒๔๖๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๔ นิ้ว                สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธชินราชจำลอง ๒ องค์ กว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๗๖ นิ้ว, พระพุทธชินราชจำลอง ๕ องค์ กว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๕๒ นิ้ว, พระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค์ กว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว, พระพุทธรูปปางสมาธิ        ๑ องค์ กว้าง ๒๓ นิ้ว สูง ๔๕ นิ้ว, พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๕ องค์ กว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว, พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๒ องค์กว้าง ๒๘ นิ้วสูง ๔๘ นิ้ว, พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๑ องค์ กว้าง ๖๕ นิ้ว สูง ๑๑๒ นิ้ว,  

ที่อยู่ วัดหนองไผ่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๖๖ ๖๐๓๑