วัดหนองหญ้ารังกา

ประวัติ วัดหนองหญ้ารังกา

วัดหนองหญ้ารังกา ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการหวล หิริธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๙๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖. ๓๐ เมตรยาว ๑๙ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒. ๓๐ เมตรยาว ๒๖. ๓๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒. ๓๐ เมตรยาว ๒๖ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๕ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๑๒. ๙๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๒ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองหญ้ารังกา

พระอธิการหวล หิริธมฺโม

วัตถุมงคล วัดหนองหญ้ารังกา

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๘ นิ้วสูง ๑๑๒ นิ้วสร้างเมื่อ.ศ. ๒๕๒๗

ที่อยู่ วัดหนองหญ้ารังกา

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: