วัดเขาบ่อพลับ

ประวัติ วัดเขาบ่อพลับ

วัดเขาบ่อพลับ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิติปัญญาวุฒิ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๑๑๖   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว 5 เมตร เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ

เจ้าอาวาส วัดเขาบ่อพลับ

พระครูนิติปัญญาวุฒิ

วัตถุมงคล วัดเขาบ่อพลับ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘0 นิ้ว สูง ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๑ เมตร

ที่อยู่ วัดเขาบ่อพลับ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖ บ้านเขาบ่อพลับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: