วัดสันคู

ประวัติ วัดสันคู

วัดสันคู ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๒๒๕ นายแย้ม นางเปี่ยม ไกรฤทธิ์ บริจาคที่ดิน ๗ ไร่ ๑๒ ตารางวาสร้างเป็นที่พักสงฆ์ โดยชาวบ้านช่วยกันสร้าง และศาลาสำหรับบำเพ็ญบุญ พ. ศ. ๒๕๘๕ วัดประสบอุทกภัย เป็นเหตุให้กุฏิและศาลา ซึ่งเก่าอยู่แล้วชำรุดทรุดโทรมลงพระอธิการหน่อง ปสนฺนจิตโต เจ้าอาวาส และนายดำรงไกรฤทธิ์ พร้อมด้วยชาวบ้านสันคู ได้บูรณปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพดีขึ้น ชื่อวัดสันคู นั้นเป็นชื่อมาตั้งแต่เดิม เพราะหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า“ บ้านสันคู” อยู่ในบริเวณสนาม เพาะเก่าเป็นคันคูยาวตลอดหมู่บ้าน สันนิษฐานว่าได้ขุดไว้ในสมัยทำศึกกับพม่า และยังปรากฏหลักฐานเป็นคันคูอยู่บ้างเป็นบางตอน ดังนั้นวัดสันคูเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และชื่อของหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๑ เมตรยาว ๓๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมนึก ธมฺมธโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา ส.ค.๑ เลขที่ ๔๙ อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓. ๓๐ เมตรยาว ๒๘. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๕ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๐ เมตร ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสันคู

พระอธิการสมนึก ธมฺมธโร

วัตถุมงคล วัดสันคู

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้วสูง ๗๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้วสูง ๖๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๕ มีเจดีย์ฐานสูงโดยประมาณ ๓.๕๐ เมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก สร้างเมื่อ. ศ. ๒๔๗๘ ศิลปะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ที่อยู่ วัดสันคู

A: ตั้งอยู่บ้านสันคู ถนนสันคู-วังไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๓๔๑๒ ๑๒๘๑