วัดเวฬุวัน

ประวัติ วัดเวฬุวัน

วัดเวฬุวัน ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๓ เดิมชื่อวัด“ ห้วยโรง” ตามชื่อบ้าน ลักษณะที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดกับคลองสาธารณะและป่าไม้ไผ่ มีบ้านเรือนของชาวบ้านตั้งอยู่ล้อมรอบ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรมิตเวฬุวัน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ทรงไทยยกพื้นสูง หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเวฬุวัน

พระครูนิรมิตเวฬุวัน

ที่อยู่ วัดเวฬุวัน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๖ บ้านห้วยโรงหมู่ที่ ๔ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: