วัดหนองสองห้อง

ประวัติ วัดหนองสองห้อง

วัดหนองสองห้อง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ จํานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองสองห้อง

มีพระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง 60 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระสีวลี, พระพรหม, ศาลาพระสังกัจจายน์, เจ้าแม่กวนอิม

ที่อยู่ วัดหนองสองห้อง

A: บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: