วัดดงขุย

ประวัติ วัดดงขุย

วัดดงขุย ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๔๕ วัดดงขุยเป็นวัดที่มีป่าไผ่เป็นจำนวนมากผู้สร้า งคือนายแว้ – นางฉิมยาหอม ได้บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด วัดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“ วัดเวฬุวันอรัญไผ่ขุย” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๙ เมตรยาว ๓๘ เมตร เจ้าอาวาสมี ๑๓ รูปคือ ๑. พระอธิการเหมา                 พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๔๖๖ ๒. พระอาจารย์แต้                  พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๗๑ ๓. พระอาจารย์สอนดำรง           พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๗ ๔. พระอาจารย์ตวน                 พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๒ ๕. พระอาจารย์บุญเรือ              พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๖ ๖. พระอาจารย์เยือน                พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๑  ๗. พระอาจารย์สรวง               พ. ศ. ๒๔๙๒-๒๕๐๐  ๘. พระอาจารย์โสตา               พ. ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๖ ๙. พระอาจารย์ไปล่                            พ. ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๐ ๑๐. พระอาจารย์เวิน                พ. ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๓  ๑๑. พระอธิการเหลือ เขมฐิตฺโต    พ. ศ. ๒๕๑๔-๒๕๔๖ ๑๒ พระอธิการคะนอง กลฺยาโร     พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ ๑๓. พระอธิการรวง พุทฺธญาโณ    พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการรวง พุทฺธญาโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๓๓ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๑๑๒๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จุดที่สาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดดงขุย

พระอธิการรวง พุทฺธญาโณ

วัตถุมงคล วัดดงขุย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดดงขุย

A: เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๘๔๓๘ ๘๕๐๓