วัดศรีไกรลาส

ประวัติ วัดศรีไกรลาส

วัดศรีไกรลาศ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๒๗ สภาพพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก บริเวณหมู่บ้านมีป่าไม้ขึ้นอยู่ทั่วไป ชาวบ้านจึงเรียกนามวัดนี้ว่า “ วัดป่าขุย ” วัดศรีไกรลาศสร้างขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๑๑ มีนายจำรูญ พิลึก นายผุด โสรส และนายอิง สิทธิเขต บริจาคที่ดินให้สร้างวัด มีพระวิจิตร สีลธโร เป็นผู้นำก่อสร้างวัดร่วมกับชาวบ้านปัจจุบันได้ถมที่ดินของวัดให้สูงขึ้นพ้นจากน้ำแล้ว  การศึกษามีการสอนนักธรรม ชั้นตรีชั้น โทชั้นเอก  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมชาย สุมงคโล 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒๐ ตารางวา น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๘๗   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๑.๙๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะของหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะของหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดศรีไกรลาส

พระอธิการสมชาย สุมงคโล

วัตถุมงคล วัดศรีไกรลาส

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๕๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ 

ที่อยู่ วัดศรีไกรลาส

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๐๖๘๔ ๑๑๖๗