วัดหางน้ำ

ประวัติ วัดหางน้ำ

วัดหางน้ำ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน เดิมตั้งวัดในเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา และได้ย้ายมาสร้างวัดในเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๖๗ ตารางวา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สาเหตุที่ย้ายวัดเพราะวัดเดิมน้ําท่วมทุกปี  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูนิวาสบุญญากร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๖๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๙๗๘  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓   ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดวัดสามัคยาราม
  • ทิศใต้: จดวัดหัวถนนเหนือ
  • ทิศตะวันออก: จดวัดเขาโคกเล่น
  • ทิศตะวันตก: จดวัดไดตามุ่ย

เจ้าอาวาส วัดหางน้ำ

พระครูนิวาสบุญญากร

วัตถุมงคล วัดหางน้ำ

 มีพระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๓๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ที่อยู่ วัดหางน้ำ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนท่าตะโก-นครสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: