วัดเขาสูง

ประวัติ วัดเขาสูง

 วัดเขาสูง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมี นางเขียนเหม็ง พลูเป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทวนวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิติธรรมธัช (แหวน จนฺทูปโม)

โฉนดที่ดินสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๒๘๘ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดเขาสูง

พระครูนิติธรรมธัช (แหวน จนฺทูปโม)

วัตถุมงคล วัดเขาสูง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๒๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐

ที่อยู่ วัดเขาสูง

A: บ้านเขาสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: