วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ประวัติ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๑ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่นาล้อมรอบชาวบ้าน เรียกว่า“ วัดหนองแฟบ” โดยมีนายนาค ครองวาร บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และมีผู้ร่วมดำเนินการสร้างวัด คือนายพันธ์ นายน้อยร้ายศรี และนายโมทย์ ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสงัด ฐิตเปโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๖๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๓ น.ส. ๓ เลขที่ ๒๖๕๘๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

พระสงัด ฐิตเปโม

วัตถุมงคล วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้วสูง ๔๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๘ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –พระสิวลี -เจ้าแม่กวนอิม

ที่อยู่ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

A: เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: