วัดวาปีรัตนาราม

ประวัติ วัดวาปีรัตนาราม

วัดวาปีรัตนาราม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๖ เดิมชื่อ“ วัดปลักแรด” ชาวบ้านนิยมเรียกว่า“ วัดหัวประแจ” เพราะอยู่ใกล้ที่สับเปลี่ยนหัวประแจรถไฟสถานีรถไฟ หนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  พ. ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อวัด“ ปลักแรด” เป็น“ วัดวาปีรัตนาราม พ. ศ. ๒๕๒๙ ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตรการศึกษา   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม    เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ       เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด      เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทรปริยัติกิจ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๘๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๔ แปลงเนื้อที่ ๙๖ ไร่ ๘๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๗๗, ๖๐๐๒, ๕๑๕๐ ๑๓๘๐๘ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตรยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลังศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๐ เมตร ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางรถไฟ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวาปีรัตนาราม

พระครูนิพัทรปริยัติกิจ

วัตถุมงคล วัดวาปีรัตนาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐

ที่อยู่ วัดวาปีรัตนาราม

A: เลขที่ ๑๔๑ บ้านปลักคูลัด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรร
T: ๐ ๕๖๓๙ ๔๒๑๓