วัดสังขวิจิตร

ประวัติ วัดสังขวิจิตร

วัดสังขวิจิตรตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เดิมมีนามว่าวัดตาสังข์เหนือ เพราะตั้งอยู่ ในหมู่บ้านสังข์เหนือ จึงได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ทางวัดได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า                           วัดสังข์วิจิตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร   การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อ ที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๔๒  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดสังขวิจิตร

พระครูนิวิฐอาจารวัตร

วัตถุมงคล วัดสังขวิจิตร

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ              พ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว               สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ หลวงพ่อโต. พระประธานในอุโบสถหลังเก่าปางมารวิชัย, พระพุทธรูปปางประทานพร 

ที่อยู่ วัดสังขวิจิตร

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: