วัดหนองสังข์

ประวัติ วัดหนองสังข์

วัดหนองสังข์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๓ เดิมเป็นที่ดินของนายปลูกจำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ตารางวา ได้ถวายให้สร้างวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๗ ได้เริ่มก่อสร้างวัดโดยพระเณรได้สร้างกระท่อมหลังเล็ก ๆ ขึ้นมา พระเณรมรณภาพ ต่อมา พ. ศ. ๒๔๙๐ พระแป๊ะ ได้ก่อสร้างกุฏิ ๑ หลัง กว้าง ๓ วา ยาว ๔ วา ๒ ศอก เป็นที่พักอาศัย พ. ศ. ๒๔๙๓ พระเพิ่ม ปิยธมฺโม ได้ปฏิสังขรณ์โดยมีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างจนแล้วเสร็จ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ. ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร  การศึกษา มีการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่สมัยพระเพิ่ม ปิยธมฺโม โดยใช้ศาลาบำเพ็ญกุศลแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน และทางวัดจัดให้มีพิธีทางศาสนา อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ทุกวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เริ่มตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗. ๕๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐. ๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖. ๗๐ เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทุ่งนา
  • ทิศใต้: จดตลาดทิศ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสายเอเชีย
  • ทิศตะวันตก: จดทุ่งนา

วัตถุมงคล วัดหนองสังข์

มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๖๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๒ นิ้ว สูง ๘๑ นิ้ว  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระพุทธมงคลประสิทธิ ๑ องค์, และรอยพระพุทธบาท 

ที่อยู่ วัดหนองสังข์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: