วัดปากง่าม

ประวัติ วัดปากง่าม

วัดปากง่ามตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ วัดปากง่ามตั้งอยู่ที่บ้านปากง่าม ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดปากง่าม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตรยาว 50 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรันวิหารธรรม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๖0 เมตรสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 4 เมตรยาว 50 เมตรสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 4 เมตรยาว ๑๒ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ ๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๑๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ 5 หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลอง
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดลำคลอง
  • ทิศตะวันตก: จดบ้านปากง่ามหมู่ที่ ๕

เจ้าอาวาส วัดปากง่าม

พระครูนิรันวิหารธรรม

วัตถุมงคล วัดปากง่าม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๑๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕

ที่อยู่ วัดปากง่าม

A: เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมหากร อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๕๖๒ ๒๓๙๓