อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดทั้งหมดในอำเภอเก้าเลี้ยว

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดกัลยารัตน์

๙๑ / ๑ บ้านกัลยารัตน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดทุ่งตาทั่ง

หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดโนนโพธิ์

บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดยางใหญ่

๒๖๓ บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดลาดค้าว

หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองเต่าใต้

เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองเต่าเหนือ

เลขที่ ๓ ๒ / ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองแพงพวย

เลขที่ ๘๖ / ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดห้วยรั้ว

หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดเก้าเลี้ยว

๕๕ บ้านเก้าเลี้ยว ถนนเก้าเลี้ยววิถีหมู่ที่ ๑ ตำบลเก้าเลี้ยวอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดเขาดินเหนือ

เลขที่ ๑ บ้านเขาดิน ถนนรังสิโยทัย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดดงเมืองใต้

หมู่ที่๗ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดพระหน่อธรณินทร์

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดมรรครังสฤษฏ์

เลขที่ ๑ บ้านหาดเสลา หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองงูเหลือม

เลขที่ ๒๔ / ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดแหลมสมอ

หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดคลองช้าง

เลขที่ ๑๘๐ บ้านคลองช้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดดงบ้านโพธิ์

เลขที่ ๙๗ บ้านดงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดเนินพะยอม

บ้านเนินพะยอม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดศิลาทองสามัคคี

เลขที่ ๗๗ ถนนหัวดง-ตะกุกหินหมู่ที่ ๘ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหัวดงใต้

เลขที่ ๑๐๑ ถนนนครสวรรค์-ขาณุวรลักษบุรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหัวดงเหนือ

เลขที่ ๑๑๑ ถนนนครสวรรค์-ขาณุวรลักษบุรีหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหาดเสลา

เลขที่ ๒๑ บ้านหาดเสลา หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดมหาโพธิใต้

เลขที่ ๓๖๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดมหาโพธิเหนือ

หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองหัวเรือ

หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์