วัดกลางพรมฉิมพลี

ประวัติ วัดกลางพรมฉิมพลี

วัดกลางพรมฉิมพลี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยพระสินชัยธมฺมานนฺโท เป็นผู้นำในการสร้างวัดและมีนายโพธิ์ พรมฉิมพลี และนายทัศน์ รอบคอบพรมราชพร้อมด้วยชาวบ้านตลุกข่อยนำร่วมกันสร้างวัด ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระมังกร จิรสุโภ รักษาการแทน 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน สปก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถกว้าง 5 เมตรยาว ๑๒ เมตรสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๘   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดกลางพรมฉิมพลี

พระมังกร จิรสุโภ

วัตถุมงคล วัดกลางพรมฉิมพลี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘   

ที่อยู่ วัดกลางพรมฉิมพลี

A: ตั้งอยู่บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: