วัดป่าเรไร

ประวัติ วัดป่าเรไร

วัดป่าเรไร ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๑๗ จากคำบอกเล่าว่ามีพระได้ธุดงค์มาปักกลดบริเวณหมู่บ้าน ชาวบ้านมีจิตศรัทธาจึงนิมนต์ท่านให้จำพรรษาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดเพื่อให้ท่านอยู่จำพรรษา เดิมที่ชาวบ้านตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดบ้านน้ำสาดใต้ และเปลี่ยนเป็นวัดป่าเรไรตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ. ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๔๒๓   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวง
  • ทิศใต้: ที่ดินสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: ที่ดินสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดป่าเรไร

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๒๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๑ 

ที่อยู่ วัดป่าเรไร

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนหนองบัว-ท่าตะโก หมู่ที่ ๕ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: