วัดศรีเจริญ

ประวัติ วัดศรีเจริญ

  วัดวังศรีเจริญ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๖   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการพลวน ปิยธโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕. ๒๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านวังดินดาด
  • ทิศตะวันออก: จดถนนหนองนมวัง-วังม้าทิศ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดศรีเจริญ

พระอธิการพลวน ปิยธโร

วัตถุมงคล วัดศรีเจริญ

มีพระประธานประจ้าศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๗๐ นิ้ว สูง ๒๗๐ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ 

ที่อยู่ วัดศรีเจริญ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านวังดินดาด หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: