วัดดงมัน

ประวัติ วัดดงมัน

วัดดงมัน ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๗ ในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นมันนก มันเสามันสามเหลี่ยม ขึ้นอยู่มากจนชาวบ้านเรียกว่า ดง จึงตั้งชื่อวัดดงมันโดยคุณตาน้อย-คุณยายผ่อง มินทยักษ์ ได้มอบที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่ ให้เพื่อสร้างวัด ต่อมาได้มีผู้ศรัทธามอบที่ดินให้อีก ๔-๕ ไร่โดยเจ้าอาวาสวัดดงมันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีดังนี้           ๑. หลวงตาเด็ก            ๘. อาจารย์เพี้ยน ๒. หลวงตาเพี้ยน          ๙. อาจารย์พร้อม ๓. อาจารย์ตา             ๑๐. พระครูใบฎีกาทองใบ จันทาโภ ๔. อาจารย์เกลี้ยง          ๑๑. อาจารย์บรรดิษฐ์ เตชธมฺโม ๕. อาจารย์แต             ๑๒. พระนรินทร์ ๖. อาจารย์สิงห์            ๑๓. พระอธิการแพ เตชสิโล ๗. อาจารย์ทอง            ๑๔. พระอาจารย์สุชิน พลปุญฺโญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๗ เมตรยาว ๒๑ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุชิน พลปุญฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๑๑๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๓๐ เมตรเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้านดงมันสันติสุข
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้านดงมันสันติสุข
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้านดงมันสันติสุข

เจ้าอาวาส วัดดงมัน

พระอธิการสุชิน พลปุญฺโญ

วัตถุมงคล วัดดงมัน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒

ที่อยู่ วัดดงมัน

A: เลขที่ ๑๖๕ บ้านดงมันหมู่ที่ ๓ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๘๙๕๒ ๗๙๘๔