วัดสันธยาศรัทธาธรรม

ประวัติ วัดสันธยาศรัทธาธรรม

วัดสันธยาศรัทธาธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคมพ. ศ. ๒๕๑๖ นายน้อย สันธยา เป็น ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดจำนวน ๗ ไร่สร้างครั้งแรกเป็นศาลาหลังคามุงแฝก สมัยก่อนเป็นป่าดงดิบมีไม้ไผ่ลำใหญ่จำนวนมาก ญาติโยมช่วยกันถางป่าจนเตียน มีกรุของเก่า เช่น ถ้วยชามเก่า โดยได้ขุดพบมีประวัติขุนหมื่นนรินทร์ นำทหารมาพักที่วัดนี้ ชาวบ้านได้พากันสร้างรูปปั้นขุนหมื่นนรินทร์ ไว้เพื่อสักการะ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการอัมพล โชติโก

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๘๕  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๗ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตรยาว ๓๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลังเป็นอาคารไม้ ๙ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๒ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินโรงเรียน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดสันธยาศรัทธาธรรม

พระอธิการอัมพล โชติโก

วัตถุมงคล วัดสันธยาศรัทธาธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๖๗ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. ศาลาหลวงพ่อขาวหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๖๗ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. แม่ตะเคียนทองเป็นขอนไม้เล็ก ๒ ขอน ๓. รูปปั้นขุนหมื่นนรินทร์

ที่อยู่ วัดสันธยาศรัทธาธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๕๐๕ ๐๐๒๐