อำเภอลาดยาว

วัดทั้งหมดในอำเภอลาดยาว

อำเภอลาดยาว

วัดกกกอก

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ บ้านกกกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดทุ่งนาผาสุก

ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดวังหิน

อยู่เลขที่ ๙๙ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดสะเดาซ้าย

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดศรีไกรลาส

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดศรีทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ / ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดเกาะเปา

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านเกาะเปาหมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดนกคลาน

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ บ้านนกคลาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดวังม้า

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ บ้านวังม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดศรีเจริญ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านวังดินดาด หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองกระทิง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองโพธิ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดเขาสมุก ( นิวิฐธรรมาราม )

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ บ้านเขาสมุก ถนนลาดยาว-หนองเบน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดชัยนาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ / ๕ บ้านโป่งยอหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดดอนขวาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดสามัคคีประดิษฐิ์ ( หนองตาเชียง )

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองกระดูกเนื้อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองเดิ่น

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ / ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองนมวัว

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดคลองสาลี

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๒ บ้านคลองสาลี หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดดงมะไฟ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๔ / ๘๕ บ้านดงมะไฟหมู่ ที่ ๘ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดทุ่งแม่น้ำน้อย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖ / ๑๔๙ ถนนลาดยาว-เขาชนกัน หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดประชานิมิต

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดราษฎ์บำรุง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ / ๓ บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดลาดยาว

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดวังชมพู

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดศรีสุธรรมาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๗ / ๑๐ บ้านลาดยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองขี้ใต้

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองกระทุ่ม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดแหลมทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ บ้านบึงหล่มหมู่ที่ ๑ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดจันทราราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ บ้านหนองหมีหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดทุ่งตัน

ตั้งอยู่บ้านทุ่งตัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดเนินม่วง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านเนินม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดบ้านไร่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดสวนหลวง

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองน้ำแดง

ตั้งอยู่บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองแฟบ

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองไทร

ตั้งอยู่บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดแหลมชนิน

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดดอนโม่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านดอนโม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดสระแก้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนลาดยาว-หนองสังข์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดสระแก้ววนาราม

ตั้งอยู่บ้านหัวตลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดราษฎ์สามัคคีธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดวังยิ้มแย้ม

ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านวังยิ้มแย้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองพลับ

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองยาว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดดงจันหัน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕ บ้านดงจังหัน หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดเนินขี้เหล็ก

ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านเนินขี้เหล็กหมู่ที่ ๔ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดเนินขี้เหล็ก ( สุสาน )

ตั้งอยู่บ้านล่องหอย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดพรหมเขต

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ บ้านกระดานป้าย ถนนพหลโยธิน หมู่ที่๑๐ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองไร่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านหนองไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองสังข์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดดอนพลอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านดอนพลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดท่ากกแดง

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ บ้านท่ากกแดงหมู่ที่ ๖ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดศรีอัมพวัน

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดบ้านบุรีรัมย์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดบ้านบุ่ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดป่าสันติธรรม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดศรีทรงธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดศาลเจ้าไก่ต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนลาดยาวเขาชนกันหมู่ที่ ๓ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองชำนาญ

ตั้งอยู่บ้านหนองชำนาญหมู่ ๑๑ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดใหม่สามัคคี

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓/๒ บ้านใหม่สามัคคี ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดมาบแก

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดวังแจง

ตั้งอยู่เลขที่ ๘ ถนนหนองจิกรีบ้านลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหน้าเขา

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดยางโทน

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ / ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว งหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดสระปทุม

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดวังน้ำขาว

วัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่๑ ตำบลแม่เลย์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหัวเขาลานดา

วัดหัวเขาลานคา ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเขาลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองหูช้าง

ตั้งอยู่เลขที่๑ บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองเตย

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเตย หมู่ที่๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดสวนขวัญ

วัดสวนขวัญ ตั้งอยู่เลขที่๑ บ้านสวนขวัญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดดงหนองหลวง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลหนองยาง อำเภอสาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอลาดยาว

วัดหนองไทร (ศาลเจ้าไก่ต่อ)

ตั้งอยู่บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์