วัดศิริมงคล

ประวัติ วัดศิริมงคล

  วัดศิริมงคล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดศิริมงคล ได้ก่อสร้างเมื่อ                        วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระกิตติวัฒน์ กิตติวฑฒโน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย    มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตาราวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๐๑๔  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ มตร ยาว ๗. ๕ เมตรสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙     นอกจากนี้ มีเรือนรับรอง ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ                 ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดศิริมงคล

พระกิตติวัฒน์ กิตติวฑฒโน

วัตถุมงคล วัดศิริมงคล

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒๕ นิ้ว สูง ๒. ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ               พ.ศ. ๒๕๔๘   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระพุทธชินราชจำลอง ๑ องค์  

ที่อยู่ วัดศิริมงคล

A: ตั้งอยู่บ้านหนองเคล็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: