วัดปางสวรรค์

ประวัติ วัดปางสวรรค์

วัดปางสวรรค์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๐ วัดปางสวรรค์ เดิมเป็นที่ดินของนางฉัตร ชูวัตศรี มีจิตศรัทธาถวายเป็นที่ดินของวัด โดยปลูกสร้างในเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ต่อมานายมานิตย์ แตงทรัพย์ ได้ดำเนินการขอใช้ที่ดิน สปก. เพื่อการสร้างวัดและตั้งวัด โดยมี พระครูนิรุติวิเชียร เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุติวิเชียร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. ๗๕ / ๒๕๔๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนางตาล สร้อยฟ้า
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนายเกษม กลินเจริญ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดปางสวรรค์

พระครูนิรุติวิเชียร

วัตถุมงคล วัดปางสวรรค์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙

ที่อยู่ วัดปางสวรรค์

A: บ้านปางสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
T: