วัดจอมคีรีนาคพรต

ประวัติ วัดจอมคีรีนาคพรต

วัดจอมคีรีนาคพรต ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๐๑๕ เป็นวัดโบราณ เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดลั่นทม "“ วัดเขา" และ“ วัดเขานครสวรรค์” จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเขาบวชนาค "แต่หลักฐานจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีชื่ออย่างอื่นคือ“ วัดสุวรรณคีรีนาคพรต” ต่อมาในราวปีพ. ศ. ๒๔๒๕ พระยาราชสัมภารากร (เลื่อนสุรนันท์) ได้เขียนบอกชื่อขณะเดินทางผ่านไปเมืองเชียงใหม่ว่า“ วัดหัวเมือง” ประมาณปีพ.ศ. ๒๔๔๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดนี้จึงมีชื่ออย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบันว่า“ วัดจอมคีรีนาคพรต" แต่คนทั่วไปยังคงเรียกว่า“ วัดเขาบวชนาค” หรือเรียกแบบย่อ ๆ ว่า“ วัดเขา " ในอดีตวัดจอมคีรีนาคพรตมีหลายชื่อเพราะ -ชื่อว่า“ วัดลั่นทม" เพราะว่ามีต้นลั่นทม (ลีลาวดี) เป็นจำนวนมากขึ้น รอบบริเวณรอบโบสถ -ชื่อว่า“ วัดเขา "หรือ" วัดเขานครสวรรค์” เพราะในเมืองนครสวรรค์ มีวัดนี้เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนเขาสมัยนั้นวัดคีรีวงศ์ และ วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) ยังไม่ได้สร้าง -ชื่อว่า“ วัดเขาบวชนาค "เพราะว่าเดิมในจังหวัดนครสวรรค์ มีวัดนี้เพียงแห่งเดียวที่บวชนาคได้ เพราะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ส่วนวัดอื่น ๆ ยังไม่มี -ชื่อว่า“ วัดจอมคีรีบรรพรต” เพราะว่า วัดนี้มีพญานาคซึ่งเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่ มาบำเพ็ญพรตรักษาศีล) และ ในซุ้มเรือนแก้ว ของอุโบสถมีรูปนาค ๓ เศียรทั้งสองข้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ๑ ชั่งเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์มณฑปรอยพระพุทธบาทจำลอง ปัจจุบันยังมีหน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปฉัตรประจำพระองค์เป็นหลักฐานครั้นสมัยรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสจังหวัดนครสวรรค์ ทรงนำข้าราชบริพารทั้งหมด เข้าไปในอุโบสถปรากฏว่าไม่เต็ม เป็นที่น่าอัศจรรย์จึงทรงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า“ วัดจอมคีรีนาคพรต” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๐๒๐

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๔ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา อุโบสถ  กว้าง ๒. ๕๐ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๐๑๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๘ หลัง วิหาร กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๓๐ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้าน, แม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศใต้: จดเขาลมและเขตทหาร
  • ทิศตะวันออก: จดถนนพหลโยธิน
  • ทิศตะวันตก: จดเขตทหาร, ชุมชนหนองปลาแห้ง

ที่อยู่ วัดจอมคีรีนาคพรต

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๕๕๗ ๓๖๕๒ โทรสาร ๐ ๕๖ ๒๗ ๖๔๒๘