วัดบางมะฝ่อ

ประวัติ วัดบางมะฝ่อ

วัดบางมะฝ่อ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๒ สร้างก่อนกรุงรัตนโกสินทร์เล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมชื่อ“ วัดจันทป่า "นายจันท นางฝ่าย สามีภรรยา อุทิศที่ดินให้สร้างวัดต่อมาประมาณพ.ศ. ๒๔๗๕ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาสมณเจ้า เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ภาคเหนือ  ได้ทรงเปลี่ยนชื่อวัดให้ตรงกับชื่อบ้านพร้อมกันกับวัดโพธิ์ลังกา เป็นวัดโกรกพระใต้ วัดหัวเมืองเป็นวัดนครสวรรค์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๔ เมตรยาว ๓๔ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม      เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด               เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยมธรรมสาร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๒๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดกับทางหลวงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดบางมะฝ่อ

พระครูนิยมธรรมสาร

วัตถุมงคล วัดบางมะฝ่อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐๐ นิ้วสูง ๒๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐

ที่อยู่ วัดบางมะฝ่อ

A: เลขที่ ๙๓ บ้านบางมะฝ่อหมู่ที่ ๒ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๔๙๓ ๒๔๓๔